Om oss

HMS, miljø og bærekraft

I Rogalandshus jobber vi kontinuerlig og systematisk med forbedring av egne prosesser for å ivareta ansatte, kunder, miljø og ytre omgivelser.

HMS, miljø og bærekraft

HMS egenerklæring for Rogalandshus

Internkontroll skal være et aktivt verktøy for bedring av helse-, miljø- og sikkerhetsforhold. Internkontroll er ikke et mål i seg selv, men et verktøy for vårt eget behov for videreutvikling av arbeidsmiljø, service, produkter og tjenester.

Innenfor vårt system for styring og daglig drift, fysiske arbeidsforhold og vernetjeneste, skal det utvikles systematiske tiltak. Vi vil arbeide aktivt for å gjøre bedriften sikrere ved å følge lover og forskrifter samt forebygge skader og ulykker etter beste evne. Vi vil også kontinuerlig arbeide for at trivselen på arbeidsplassen til enhver tid er best mulig. Det overordnede mål er i størst mulig grad å begrense sykefraværet i vår bedrift, samt jobbe aktivt for å unngå skade på personell relatert til byggeplass.

Det bekreftes med dette at Rogalandshus AS arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl.res. av 6. desember 1996 nr. 1127 i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter.

Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet.

Alle ansatte i Rogalandshus AS oppfordres til å sette seg inn i dette dokumentet og aktivt utøve helse, miljø og sikkerhet.

Vi skal jobbe med systematisk forbedring av egne arbeidsprosesser. Behovet for stadig å identifisere og på beste måte ivareta behovene til ansatte, aksjonærer, kunder og samfunnet som helhet er styrende, og kvalitetssikringssystemet skal dokumentere vårt arbeid med dette.

Rogalandshus skal drive en sunn og langsiktig bærekraftig virksomhet

Vi erkjenner at vår virksomhet påvirker miljøet. Derfor har vi nedfelt en rekke retningslinjer knyttet til miljø, som vi etterlever hver dag.

HMS, miljø og bærekraft

Miljøretningslinjer

Grunnlaget for våre miljøretningslinjer er erkjennelsen av at vår virksomhet påvirker miljøet. Vi må derfor i enhver sammenheng ta miljøet med i betraktning når vi tar beslutninger i vår organisasjon.

Rogalandshus AS skal drive en sunn og langsiktig bærekraftig virksomhet. Den skal preges av ansvar for ansatte, samfunnet og miljøet. Alle som kjøper våre produkter og tjenester skal føle seg trygge på at deres innvirkning på miljøet er tatt i betraktning. På samme måte skal våre kunder få kunnskap om produktenes opprinnelse og kvalitet og om hvordan de påvirker mennesker og miljøet.

Vi har som mål å gi korrekt og etterprøvbar miljøinformasjon om produkter som brukes i vår produksjon.

Vi skal jobbe med systematisk forbedring av egne arbeidsprosesser. Behovet for stadig å identifisere og på beste måte ivareta behovene til ansatte, aksjonærer, kunder og samfunnet som helhet er styrende, og kvalitetssikringssystemet skal dokumentere vårt arbeid med dette.

Vi har nedfelt følgende retningslinjer knyttet til miljø:

  • Rogalandshus AS skal fremstå som en miljøvennlig bedrift. Produktene vi benytter skal medføre en lavest mulig miljøbelastning.
  • Rogalandshus AS har som mål å minimalisere helserisikoen på arbeidsplassene.
  • Rogalandshus AS investerer og tilrettelegger for å unngå miljø og helseskader.
  • Miljøopplysninger skal være allment tilgjengelig, for eksempel gjennom miljødeklarasjoner.
  • Rogalandshus AS skal ha stort fokus på god og forsvarlig behandling av avfall på byggeplassene, på gjenbruk, samt resirkulering.
  • Rogalandshus AS skal informere saklig og åpent om hvordan bedriften håndterer sitt miljøansvar.

Ønsker du å bruke et jærsk byggefirma som satser på god kvalitet og nært samarbeid med byggherren?

Kontakt Trond Tveit direkte, eller send oss en melding via skjemaet under, så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Kontakt oss
Trond Tveit

Trond Tveit

Salg/markedsansvarlig